Artikel 1 Algemeen
1. SEN Support BV is een praktijk voor remedial teaching, huiswerkbegeleiding en onderzoek.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SEN Support en een Opdrachtgever waarop SEN Specialist/Marjolijn Wijnants-ten Hacken deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SEN Support voor de uitvoering waarvan door SEN Support derden dienen te worden betrokken.
4. De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van SEN Support zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SEN Support daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SEN Support anders aangeeft.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht SEN Support niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur en uitvoering
1. De SEN Specialist bij SEN Support zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
2. De overeenkomst tussen SEN Support en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden wordt vastgelegd in de overeenkomst of op basis van de betreffende strippenkaart. Indien de werkzaamheden door nalatigheid van de Opdrachtgever niet binnen de gestelde uitvoeringsperiode kunnen worden uitgevoerd, is Opdrachtgever betaling plichtig, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de SEN Specialist bij SEN Support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de SEN Specialist van SEN Support worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de SEN Specialist van SEN Support zijn verstrekt, heeft SEN Support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de betaling is voldaan en de opdrachtgever de gegevens aan SEN Support ter beschikking heeft gesteld.
6. De SEN Specialist van SEN Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SEN Support is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst/begeleiding overgaan.
8. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst/begeleiding, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
9. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SEN Support zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SEN Support gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SEN Support bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de SEN Specialist van SEN Support op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SEN Support een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SEN Support gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SEN Support daardoor direct of indirect ontstaan.
12. SEN Support kan in overleg en met instemming van Opdrachtgever bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13. Indien SEN Support met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is SEN Support niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4 Strippenkaarten & betalen
1. De opdrachtbevestiging voor bijlessen, remedial teaching en huiswerkbegeleiding bestaat uit een virtuele strippenkaart.
2. Deze virtuele strippenkaart wordt middels een overboeking op basis van een factuur betaald.
3. Zonder geldige strippenkaart is de begeleiding niet mogelijk.
4. Het type strippenkaart geeft het aantal sessies van de begeleiding aan.
5. De duur van de opdracht wordt bepaald door het type strippenkaart.
5. Na iedere strippenkaart kan de begeleiding worden opgezegd.
6. Middels de betaling van een nieuwe strippenkaart wordt de begeleiding verlengd.
7. Resterende aangekochte strippen worden tussentijds niet terug betaald.
8. De sessies worden in overleg wekelijks ingepland. In overleg kan er een sessie 48 uur voor de afspraak afgezegd worden. De strippen dienen binnen een periode van maximaal twaalf weken na de aanschaf van de kaart te worden ingepland.

Artikel 5 annuleren van afspraken
1. Afspraken dienen 48 uur voordat het contactmoment met de SEN Specialist staat ingepland te worden afgezegd. Indien hier geen rekening mee wordt gehouden door de opdrachtgever dan wordt dit contact moment van de strippenkaart afgestreept. De sessie kan dan niet worden ingehaald.
2. Het inhalen van contactmomenten met de SEN Specialist kan alleen worden ingepland op het bestaande ingeplande tijdstip van de leerling. De strippenkaart wordt in dit geval dus als het ware verlengd.

Artikel 6 Communicatie
1. Het eerste contact moment met de SEN Specialist bestaat uit een korte vrijblijvende intake. Voordat de intake staat ingepland ontvangt de SEN Specialist via de mail de Cito gegevens van de leerling. Zonder de Cito gegevens kan de SEN Specialist niet optimaal zijn/haar werk uitvoeren.
2. Tijdens de begeleiding vindt de communicatie met de SEN Specialist vooral via de email plaats.
3. Gesprekken met de SEN Specialist kunnen op verzoek kosteloos worden ingepland op het ingeplande tijdstip van de leerling. Wanneer het emailcontact of telefonisch contact wekelijks meer bedragen dan 20 minuten aan arbeid (beantwoorden van het mailverkeer of telefoongesprekken) van de SEN Specialist dan kunnen hiervoor kosten worden berekend.
4. Na ieder contactmoment tussen de leerling en de SEN Specialist wordt er verslag uitgebracht over de voortgang naar de ouders via de mail en of huiswerkmap.
5. Per strippenkaart wordt een kosteloos evaluatiegesprek ingepland over de voortgang van de begeleiding en samenwerking met SEN Support. Dit gesprek moet dan wel op het gebruikelijke ingeplande tijdstip van de begeleiding worden ingepland. Wanneer een gesprek op een ander moment is gewenst dan kan hiervoor een uurtarief van 60,- euro worden berekend.

Artikel 7 Test afname
1. Een test afname wordt middels een overboeking op basis van een factuur overgemaakt. De betaling is de definitieve bevestiging van de test afname. Zonder betaling is de test afname niet mogelijk.
2. Wanneer het ingeplande onderzoek door SEN Support moet worden geannuleerd dan ontvangt de opdrachtgever het aanbetaalde bedrag voor de betreffende testafname retour. Wanneer de test afname wordt geannuleerd door de opdrachtgever dan is het mogelijk om de test afname op een ander nader overeen te komen tijdstip in te plannen. Retourneren van de betaling is niet mogelijk.
3. De SEN Specialist vraagt voordat de test afname wordt afgenomen om bepaalde informatie en gegevens. Wanneer deze informatie niet wordt aangeleverd beïnvloed dit de kwaliteit van de test afname.
4. SEN Support kan geen garanties op bepaalde diagnoses geven.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. SEN Support is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. Voorts is SEN Support bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SEN Support kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SEN Support op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SEN Support de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien SEN Support tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is SEN Support gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SEN Support gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SEN Support, zal SEN Support in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SEN Supportextra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SEN Support anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SEN Support vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SEN Support op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. De leerling wordt door zoveel mogelijk vaste SEN Specialisten begeleid. SEN Support heeft het recht om tussentijds van SEN Specialist te wisselen.

Artikel 9 Overmacht
1. SEN Support en zijn of haar SEN Specialisten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop SEN Support geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SEN Support en zijn of haar SEN Specialisten niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. SEN Support kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover SEN Support ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SEN Support gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 10 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds vooraf te geschieden op een door SEN Support aan te geven wijze. De betaling voor de test afnames en overige diensten worden online in de SEN Support webshop betaald. Voor de reiskosten kan het voorkomen dat de opdrachtgever maandelijks een factuur ontvangt.
2. De strippenkaarten voor de bijlessen, remedial teaching en huiswerkbegeleiding worden voldaan voor de eerste startdatum van de bijles/remedial teaching/huiswerkbegeleiding. De test afnames worden voor de onderzoeksdatum voldaan. Zonder betaling worden de diensten van SEN Support niet uitgevoerd. Wanneer de betreffende strippenkaart bijna op is moet een nieuwe strippenkaart voor de betreffende dienst online in de SEN Support webshop worden aangeschaft. Zonder geldige strippenkaart is de betreffende dienst niet mogelijk. SEN Support is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur of online betaling, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. SEN Support heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SEN Support kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SEN Support kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SEN Support verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien SEN Support echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst door SEN Support geleverde documenten blijft eigendom van SEN Support totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met SEN Support gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. SEN Support behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SEN Support heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is SEN Support en zijn of haar SEN Specialisten verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door SEN Support is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SEN Support, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
3. SEN Support zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Indien SEN Support aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. SEN Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SEN Support is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien SEN Support aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SEN Support beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van SEN Support is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. SEN Support is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SEN Support aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SEN Support toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. SEN Support is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SEN Support of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SEN Support partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van SEN Support is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SEN Support het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te den Haag, augustus 2011.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden.